28 stycznia 2019

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zachowuje bezpieczeństwo pozyskanych danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Adam Małecki PODKARPACKIE CENTRUM SZKOLENIOWE ADAM MAŁECKI, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. CHMIELNIK, miejsc. CHMIELNIK NR 814, 36-016 CHMIELNIK, poczta CHMIELNIK, Numer NIP 7141869979; Numer REGON 368739042, telefon: +48 600 82 88 89, e-mail: KONTAKT@PCS.EDU.PL

2. Na stronie www.pcs.edu.pl zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:

Gdy następuje zawarcie umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło/ sprzedaży możemy zbierać:

podstawowe dane identyfikacyjne przykładowo: imię i nazwisko, adres stały/do doręczeń, numer telefonu, dane zamieszczone w przelewach bankowych, e-mail, telefon, dane firmy(nazwa, NIP), dane pracowników;

3. Podanie danych, o których mowa powyżej, jest konieczne w celach:

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

4. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy, a w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

6. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku lat celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że są bezpośrednio związane z realizacją umowy.

7. Dane dla celów marketingowych/newsletter: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, o ile taka zgoda była udzielona.

8. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego: Przez okres roku celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że będą to dane związane z wykonywaniem umowy czas ten zostanie odpowiednio wydłużony.

9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora są osoby, których dane dotyczą, czyli przez samych Państwa.

  1. adres e-mail,*
  2. imię i nazwisko, *
  3. temat i treść wiadomości, * * (formularz kontaktowy)
  4. adres IP urządzenia.

Adres IP urządzenia, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

a) kontaktu (mailem, formularzem kontaktowym) i korzystania z usług dostępnych, w tym w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem;

b) wykonania i realizowania uprawnień z umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło/ sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera (propozycje marketingowe, ciekawe informacje przekazywane przez Administratora)– przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo wypisać.

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy i zachowania zasady rozliczalności.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów np. zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, z uwzględnieniem pkt. 8 powyżej,
  – art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. 7 powyżej, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia,
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera/ zgód marketingowych.
 2. Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 4. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów w zakresie informacji wymaganych:-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej, firmie prawniczej, firmie informatycznej; organom administracji państwowej i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KAS, ZUS, PEFRON, GUS), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna, IT.
 5. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem podstaw przetwarzania.
 6. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą koszowi sporządzenia kopii 1zł za stronę;
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO .

 7. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

  a) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

  b) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 14, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:kontakt@pcs.edu.pl  lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w nagłówku.

 1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W celu realizacji usługi Newslettera, Użytkownik musi wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę (złożyć sprzeciw) na otrzymywanie Newslettera, przy czym takie wycofanie zgody (złożenie sprzeciwu) nie ma mocy wstecznej.

Polityka prywatności – pliki cookies.

 1. Przy korzystaniu ze strony www.pcs.edu.pl prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie, gdy odwiedzasz różne strony. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Na stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Strona wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

Konieczne do działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

   

Poprawiające wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z ze strony poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie.

   

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

   
 1. Korzystając ze możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących zaufanych podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook.
 2. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony.

Administrator Danych Osobowych wdrożył zabezpieczenia, środki techniczne, organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.

 

Close